На кафедрі працює 11 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори економічних наук, професори, решта 9 – кандидати економічних наук. Всі працюють в університеті понад 5 років. Колектив кафедри молодий та ініціативний.

Ящишина Ірина Володимирівна

завідувач, професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор

Ірина Володимирівна народилась у м. Ізяслав Хмельницької області у сім’ї вчителів. У 1980 р. закінчила Кам’янець-Подільську середню школу №5.

1980-1984 рр. – навчання у Донецькому інституті радянської торгівлі (зараз Економічний університет ім. М.І. Туган-Барановського) на економічному факультеті. Інститут закінчила із дипломом з відзнакою. Після закінчення ВНЗ працювала в міській торгівлі (економістом, заступником директора об’єднаної дирекції магазинів №2).

Із жовтня 1989 р. почала працювати в Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. В 1991-1995 рр. – навчання в аспірантурі Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. В 1996 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Київського державного університету ім. Т.Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему "Аналіз та оцінка діяльності малих науково-технічних структур". Після цього працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри економічних дисциплін Кам’янець-Подільського педагогічного університету.

У вересні 2003 р. обрана на посаду завідувача кафедри економічної теорії. З вересня 2006 р. за наказом ректора університету почала працювати деканом новоутвореного економічного факультету.

Упродовж 2003-2008 років приймала участь у підготовці та роботі журі ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки, в 2007 та 2008 роках очолювала журі фінального етапу Всеукраїнського турніру з економіки серед школярів України.

2009-2012 рр. – навчання у докторантурі Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. Доброва НАН України, де виконує наукове дослідження на тему "Соціалізація інноваційної економіки". У 2013 р. успішно захистила докторську дисертацію.

Після завершення докторантури повертається на роботу на посаду спочатку завідувача кафедри економічної теорії та туризму, а через рік знову обрана на посаду декана економічного факультету.

З вересня 2015 року і по нині очолює кафедру економіки підприємства. Кафедра є випусковою для спеціальностей:

 • 051 Економіка (НП "Економіка підприємства"; ОР Бакалавр, Магістр, Доктор філософії);
 • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (ОР Бакалавр та Магістр);
 • 071 "Облік та оподаткування" (ОР Бакалавр та Магістр).

Творчий доробок Ящишиної І.В. нараховує близько 180 наукових на науково-методичних праць, статей. Серед них: одна одноосібна (2012 р.) та участь у 8-ти колективних монографіях; 12 навчально-методичних посібників (5 з яких мають гриф МОНУ).

В 2009-2012 роках приймала участь у розробці Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2014 рр. та Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку м. Кам’янця-Подільського на 2011-2015 роки.

Коло наукових інтересів включає інноваційний розвиток економіки маро- та мікрорівнів і його соціальні наслідки, соціально-економічні трансформації в умовах становлення інноваційно-інформаційної економіки, Industry 4,0, розвиток smart концепцій тощо.

Досвід участі у міжнародних проектах:

 • програма Tacis (EU) "Підтримка сектора малого та середнього бізнесу в Україні" (1995-1996);
 • проект National Council on Economic Education (USA) "Junior Achievement" (2000-2001);
 • міжнародне наукове дослідження за темою "Теорія та механізми нарощування соціального капіталу в Україні та Бєларусі" (Україна, Бєларусь; номер державної реєстрації теми 0112U003722, (2011-2014);
 • Joint UNDP (EU project) "Community Based Approach to Local Development" (2015-2017).

Навчальні дисципліни, які викладає: Інноваційний розвиток підприємств, Методика наукових досліджень, Економічна безпека підприємств, Соціально-економічна безпека, Організація підприємницької діяльності, Економічна теорія: політекономія, Економічна теорія: макроекономіка.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/yashchyshyna-iryna-volodymyrivna/

Мазур Наталія Анатоліївна

професор кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор

Народилася 22 січня 1976 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. В 1993 році із золотою медаллю закінчила місцеву ЗОШ №15 і вступила до Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту на економічний факультет.

Після закінчення з відзнакою Подільської державної аграрно-технічної академії (1998 р.) працювала на посадах асистента, завідувача планово-фінансового відділу, доцента, завідувача кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету, а з 2017 р. – на посаді професора кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.841.02 Луганського національного аграрного університету (спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Тема: "Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону"). Вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку присвоєне 16 червня 2005 р.

У 2012 році захистила докторську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.841.02 Луганського національного аграрного університету (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). Тема: "Організаційно-економічні засади формування економічного потенціалу підприємств продовольчого підкомплексу Подільського регіону"). Вчене звання професора кафедри обліку і аудиту присвоєне 30 червня 2015 року.

Під керівництвом Мазур Н.А. захищено 1 кандидатську дисертацію (Гуменюк Ірина Леонтіївна, 29.06.2017 р., в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ); була офіційним опонентом на захисті 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Н.А. Мазур – керівник групи забезпечення освітньої програми "Облік і оподаткування" спеціальності 071 "Облік і оподаткування". Популяризує роботу кафедри економіки підприємства та Центру регіональних досліджень. Є співорганізатором і учасником щорічного Всеукраїнського економічного форуму "Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах", у якому беруть участь студенти з усіх регіонів України, щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті" та ін.

Під керівництвом Н.А. Мазур працює науковий гурток "Облік і оподаткування суб’єктів господарювання", до складу якого залучені студенти економічного факультету. Завжди бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Основні дослідження наукового спрямування Н.А. Мазур здійснюються в рамках теми "Формування системи і механізмів забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств економіки України". Учасниця понад 80 закордонних, міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, міжнародних форумів; доповідала на міжнародній науковій конференції "Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку" в Університеті "Проф. Д-р Асен Златаров" в м. Бургас (Болгарія, 11-12 вересня 2017 р.), пройшла стажування для освітян у м. Варшава (Республіка Польща, квітень 2018 р.) на базі Духовної Академії Університету С. Вишинського за підтримки Фундації ADD (сертифікат №WU003/04 від 20.04.2018 р.).

Навчальні дисципліни, які викладає: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Економіка торговельного підприємства, Управління змінами, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Організація і методика аудиту.

Автор 120 наукових праць, серед яких: 8 монографій (2 одноосібних, 6 колективних, 3 з яких – закордонні); 34 навчально-методичні посібники (13 у співавторстві); статті в журналах, збірниках наукових праць, у закордонних виданнях.

Статті за останні 5 років у журналах та збірниках наукових праць, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/mazur-nataliia-anatoliivna/

Ткачук Віталій Валерійович

декан економічного факультету кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства

Народився 29 квітня 1977 року в с. Велика Слобода Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. З 1984 по 1986 навчався в Орининські середні школі інтернаті, в 1992 році закінчив Шустовецьку неповну середню школу та в тому році поступив в Чемеровецьке медичне училище на спеціальність "Лікувальна справа" яке закінчив у 1996 році. У 1994 році поступив до Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту на економічний факультет на заочну форму навчання з1996 року продовжив навчання на стаціонарні формі.

Після закінчення вузу у 1999 році отримав диплом за спеціальністю "Аграрний менеджмент" та кваліфікацію менеджер економіст і прийнятий на посаду головного економіста спілки селян "Пролісок" Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

У 2000 р. вступив до аспірантури Національного аграрного університету м. Київ на кафедру менеджменту і маркетингу. У цьому університеті в 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Технологія процесів управління у виробничих системах.)" за спеціальністю 08.06.01 – економка, організація і управління підприємствами. Науковий керівник – д.е.н., професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України Й.С. Завадський.

Викладацьку діяльність розпочав у 2003 році асистентом кафедри менеджменту і маркетингу ПДАТА з 2005 року обраний на посаду доцента цієї кафедри. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і бізнесу.

З 2010 по 2013 навчався в докторантурі Подільського державного аграрно-технічного університету.

З вересня 2015 доцент кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, в грудні 2017 обраний на посаду декана економічного факультету. Був офіційним опонентом на захисті 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Коло наукових інтересів: проводяться дослідження по темі "Організаційно-економічні механізми розвитку аграрних підприємств" згідно теми дослідження надруковано ряд наукових статей та участі в наукових конференціях монографії тощо.

Навчальні дисципліни, які викладає: Менеджмент, Маркетинг, Управління проектами, Конкурентоспроможність підприємства, Інфраструктура торгівельної та підприємницької діяльності.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/tkachuk-vitalii-valeriiovych/

Семенець Іван Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства

Народився 28 травня 1972 р. в м. Караганда, Казахстан. В 1979-1989 рр. навчався у Кам’янець-Подільській середній школі № 16. У 1989 р. вступив на економічний факультет Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, який закінчив з відзнакою в 1994 р., за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності", кваліфікація Економіст з бухгалтерського обліку і фінансів. У 2012-2015 рр. навчався на заочній формі навчання в Подільському державному аграрно-технічному університеті за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва" та отримав кваліфікацію Інженер-енергетик.

У 1994 р. вступив до аспірантури Інституту аграрної економіки УААН. У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Визначення та облік фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств" за спеціальністю 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Науковий керівник доктор економічних наук, професор, академік НААН. Дем’яненко Микола Якович, заступник директора інституту аграрної економіки УААН з наукової роботи.

Професійна діяльність: Свою трудову діяльність розпочинав з посади головного економіста Кам’янець-Подільського спеціалізованого підприємства "Агроспецпостач".

Працював на посаді викладача, а в подальшому доцента кафедри бухгалтерського обліку Подільського державного аграрно-технічного університету. Очолював відділ перепідготовки Інституту післядипломної освіти ПДАТУ. Тривалий час перебував на посаді заступника декана економічного факультету ПДАТУ.

На даний час обіймає посаду доцента кафедри економіки підприємства КПНУ, факультетський керівник практики, є членом ради економічного факультету.

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Сертифікований бухгалтер за програмою сертифікації професійних бухгалтерів агробізнесу САРА (сертифікат 100188).

Коло наукових інтересів: формування податкової політики та розвиток податкової системи; проблеми формування та аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання.

Навчальні дисципліни, що викладає: Історія бухгалтерського обліку, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Податкова система України, Податковий менеджмент, Управління якістю.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/lysak-volodymy-iuriiovych/

Лисак Володими Юрійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, доцент

Народився 28 липня 1983 р. м. Дунаївці. В 2000 р. закінчив Дунаївецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4.

В 2006 р. Закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю "Облік і аудит".

В 2008 р. вступив в аспірантуру Національного університету харчових технологій.

В 2012 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04. економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). На тему: "Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості".

Після захисту дисертації працює в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на кафедрі економіки підприємства.

Викладає наступні дисципліни: державне регулювання економіки, економічне управління підприємством, стратегічне управління підприємством, управління потенціалом підприємства.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/lysak-volodymy-iuriiovych/

Кушнір Оксана Климівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства

Народилася 13 квітня 1981 року в с. Шекеринці Ізяславського району Хмельницької області. У період з 1987 року по 1998 рік навчалась у Білогірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. У 1998 році вступила до Кам’янець-Подільського державного університету на фізико-математичний факультет. У 2005 році отримала диплом освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

У 2003 році була прийнята на роботу у Кам’янець-Подільський державний університет на посаду асистента кафедри економіки підприємства.

У 2008 році пішла на перекваліфікацію вищої освіти та вступила в ІПО Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю "Економіка підприємства". У 2009 році отримала диплом спеціаліста з економіки підприємства. Також паралельно у 2008 році вступила до аспірантури цього ж вузу, на навчання з відривом від виробництва, за спеціальністю 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці".

У 2011 році закінчила навчання в аспірантурі Тернопільського національного економічного університету, після чого була зарахована на посаду асистента кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У 2012 році в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Інтервальне моделювання економічних збитків, наслідків негативного впливу автотранспорту на навколишнє середовище" (керівник – д.т.н., професор Дивак М.П.) та отримала диплом кандидата економічних наук ДК №007749.

З 2014 року працює на кафедрі економіки підприємства на посаді доцента кафедри.

Коло наукових інтересів: теоретичні та практичні основи управління витратами на підприємстві, регулювання комерційної діяльності, використання інформаційних систем і технологій на підприємстві, формування та використання потенціалу підприємства та регіону.

Навчальні дисципліни, які викладає: Інформаційні системи і технології на підприємстві, Управління витратами, Логістика, Комерційна діяльність, Потенціал, планування і розвиток підприємства.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/kushnir-oksana-klymivna/

Свідер Олександр Полікарпович

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства

Народився 29 травня 1979 року в м.Кам’янці-Подільському. У 1986 році пішов у перший клас школи-гімназії №14 м.Кам’янця-Подільського. У 1996 році закінчив школу з золотою медаллю і вступив на перший курс Подільської державної аграрно-технічної академії (економічний факультет) та перший курс Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (заочно, історичний факультет). У 2001 році закінчив з відзнакою академію за спеціальністю менеджмент організацій, отримавши кваліфікацію економіст-менеджер. В 2002 році закінчив університет за спеціальністю історія, отримавші кваліфікацію вчитель історії.

З 2001 року працює на кафедрі економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2002 році вступив до аспірантури Хмельницького національного університету, яку завершив у 2005 році.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Оцінка прямого іноземного інвестування промислових підприємств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Войнаренко Михайло Петрович, Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з науково-педагогічної роботи.

З 2017 року займає посаду доцента кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Коло наукових інтересів: проблеми руху капіталу у світовій економіці та транформації її структури.

Навчальні дисципліни, які викладає: Міжнародна економіка, Проектний аналіз та оцінювання ризиків, Електронна комерція.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/svider-oleksandr-polikarpovych/

Боднарчук Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства

Народилася 30 травня 1986 р. у м. Прага, Чехія. У 1993–2001 рр. навчалася у Кам’янець-Подільській загальноосвітній школі №12 ім. Л.Дмитерка. У 2001–2004 рр. – навчалася у Кам’янець-Подільському міському ліцеї. У 2004 р. вступила на економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який закінчила з відзнакою у 2009 р., за спеціальністю Міжнародна економіка. Отримала диплом магістра з міжнародної економіки.

У 2009 р. вступила до аспірантури ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". У 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Вплив протекціонізму на розвиток господарства України (ХІХ – початок ХХ ст.)" за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Науковий керівник – д.е.н., професор, головний науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" Н.А. Супрун.

Професійна діяльність:

 • січень, 2013 р. – лютий, 2015 р. – працювала молодшим науковим співробітником відділу економічної історії ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України";
 • лютий, 2015 р. – серпень, 2015 р. – науковий співробітник відділу економічної історії ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України";
 • з вересня, 2015 р. по серпень, 2017 р. обіймала посаду асистента кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, з вересня, 2017 р. до цього часу – старший викладач кафедри економіки підприємства;
 • з 2016 р. до цього часу – виконує обов’язки заступника декана економічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу.

Коло наукових інтересів: актуальні та практично значимі проблеми економічної історії України, ґенези світової та вітчизняної економічної науки, теорії і практики реалізації політики протекціонізму, історичні та сучасні аспекти зовнішньоторговельної діяльності.

Навчальні дисципліни, які викладає: Економічна теорія (Основи економічної теорії), Основи споживчих знань, Історія економіки та економічної думки, Неоекономіка, Міжнародна торгівля, Вступ до спеціальності.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/bodnarchuk-tetiana-leonidivna/

Буторіна Вероніка Борисівна

старший викладач кафедри економіки підприємства, секретар вченої ради економічного факультету

Вероніка Борисівна народилася у 1984 р. у м. Хмельницькому. У 2001 р. закінчила Кам’янець-Подільський міський ліцей, фізико-математичний профіль, із золотою медаллю.

Протягом 2001–2006 рр. Навчалась у Кам’янець-Подільському державному університеті на фізико-математичному факультеті. Отримала диплом спеціаліста "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи економіки" з відзнакою.

У 2007 р. закінчила Тернопільський національний економічний університет, факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки, і отримала диплом спеціаліста "Менеджмент організацій".

2009–2012 рр. – навчання у аспірантурі Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва Національної академії наук України за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2014 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування наукоємної індустрії як складової інноваційного розвитку економіки" у Академії муніципального управління, м. Київ. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Соловйов В’ячеслав Павлович, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва Національної академії наук України, заступник директора.

З вересня 2006 р. до липня 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри економічної теорії Кям’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Протягом 2015–2017 рр. працювала на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи за основним місцем роботи і на кафедрі економіки підприємства за сумісництвом. З вересня 2017 р. і дотепер обіймає посаду старшого викладача кафедри економіки підприємства і старшого викладача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи – за сумісництвом.

Навчальні дисципліни, які викладає: Підприємництво: організація підприємницької діяльності у сфері послуг, Рекламна діяльність, Економічна теорія: мікроекономіка, Економічна теорія: макроекономіка, Мікроекономіка та макроекономіка.

Коло наукових інтересів: включає методологічні та практичні аспекти дослідження сучасних тенденцій організації управлінської, маркетингової діяльності підприємства та підприємництва; мікро- та макроекономічні детермінанти розвитку економіки України; тенденції розвитку рекламного ринку України; розвиток наукоємної індустрії як складової національної інноваційної системи України.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/butorina-veronika-borysivna/

Чаплінський Вадим Ростиславович

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства

Закінчив Кам'янець-Подільський НВК №15 (2006 р.); з відзнакою економічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету (2010 р.); економічний факультет, післядипломної та магістерської підготовки Подільський державний аграрно-технічний університет (2011 р., з відзнакою). у 2011 році працював економістом ПП "Пріоритет". У 2011 р. вступив до аспірантури Подільського державного аграрно-технічного університету. У березні 2015 року успішно захистив дисертаційну роботу на тему: "Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки" за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З 2011 р. по жовтень 2014 р. працював за сумісництвом асистентом кафедри економіки підприємства, економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З грудня 2014 року працює за основним місцем роботи асистентом кафедри економіки підприємства, економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (з 2016 року старшим викладачем кафедри економіки підприємства).

Коло наукових інтересів: нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, малий та середній бізнес, маркетинг.

Навчальні дисципліни, які викладає: Підприємництво і бізнес-культура, Маркетинг, Капітал підприємства: формування та використання, Інтелектуальний бізнес.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/chaplinskyi-vadym-rostyslavovych/

Внутрішні сумісники

Матвейчук Людмила Олександрівна

професор кафедри туризму і готельно-ресторанної справи

Науковий ступінь доктор наук з державного управління/

Вчене звання доцент кафедри економіки підприємства/

Контактний телефон: +38(038) 497 40 97/

E-mail: [email protected]/

Місце і дата народження: 8 листопада 1959 року, с. Маліївці, Дунаєвецького району Хмельницької області.

Освіта: Хмельницький електромеханічний технікум, спеціальність "Експлуатація і наладка станків з числовим програмним управлінням" (1978 р.).

Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність "Технологія машинобудування, станки і інструменти" (1985 р.).

Запорізька державна інженерна академія, спеціальність «Економіка підприємства (1998 р.).

Кандидатська дисертація на тему: "Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні" (08.00.08. – гроші, фінанси і кредит). Національний університет державної податкової служби (2009 р).

Докторська дисертація на тему: "Механізми державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства" (25.00.02 – механізми державного управління). Національна академія державного управління при Президентові України (2017 р.).

Напрям наукового дослідження: цифрова економіка та суспільство, е-уряд, е-оподаткування.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічнийпрацівник: Державне та регіональне управління в туризмі, Правове регулювання туристичної діяльності, Інноваційні технології в ГРС.

ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 1978 р. – 2011 р. – Запорізьке виробниче об’єднання "Перетворювач": технік-технолог, інженер-технолог.
 • 1995 р. – 2011 р. – Державна податкова служба Запорізької області: головний спеціаліст відділу комп’ютеризації, старший державний податковий інспектор, начальник відділу інформатизації, начальник управління автоматизовано адміністрування податків, головний державний податковий інспектор.
 • Радник податкової служби 3 рангу.
 • Член Національної спілки журналістів України з 2006 р.
 • 2009 р. – 2011 р. – Запорізький національний університет: доцент кафедри "Фінанси та кредит" (по сумісництву).
 • 2011 р. – по т.ч. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: доцент кафедри "Економіки підприємства", заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри "Туризму та готельно-ресторанної справи", професор кафедри.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/matveichuk-liudmyla-oleksandrivna/

Олійник Ольга Степанівна

старший викладач кафедри економіки підприємства, заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук.

Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність "Економіка та соціологія праці", 1992 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Тема: Формування, розвиток та ефективність використання персоналу підприємстваНауковий керівник:Лотоцький Іван Іванович, доктор економічних наук, професорНавчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Подільський державний аграрно-технічний університет

Професійна діяльність: Старший викладач Олійник О.С. виконує обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи, контролює здійснення навчального процесу на факультеті, проводить аналіз успішності студентів та виконання навчального навантаження викладачами, очолює роботу аналітичної групи факультету, є членом вченої ради факультету, наставник академічних груп, здійснює активну роботу по підтримці та формуванню контингенту студентів напряму підготовки, активно працює із першокурсниками.

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2019-2020 н.р.): Економіка підприємств та маркетинг, Пакування та зберігання товарів,  Економіка підприємства, Регіональна економіка, Товарознавство, Стратегічна та інноваційна діяльність підприємства.

Детальніше: http://kaf-ep.kpnu.edu.ua/oliinyk-olha-stepanivna/